ข่าวประชาสัมพันธ์

🟢 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ. 
Read more
🟢 การประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พ 
Read more
🟢 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรและนิสิต  
Read more
ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00- 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรและนิสิต เข 
Read more