ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2565

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2565

คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 253/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 254/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 255/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์ และประชาพิจารณ์ การปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565