(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม