ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2566

คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 2275/2566
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยกร่าง กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ...

สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566