การประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) ครั้งที่ 4 (สำหรับประชาคมภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

🟢 การประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) ครั้งที่ 4 (สำหรับประชาคมภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

🔵 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ศิษย์เก่า สื่อมวลชน ชุมชมท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ เพื่อเปิดเวทีสำหรับประชาคมภายนอกในการร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

⭕ สามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex : https://msu-th.webex.com/msu-th/j.php?MTID=maa1f7d5bf2fc1793dd486c37df15aaef หรือ https://citly.me/jRsQG
Meeting number: 2556 319 5300
Password: Msu@2564

🔸 ศึกษาข้อมูล (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : https://citly.me/AUILY
🔸 ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ : https://citly.me/4ptY5
🔸 ถาม-ตอบ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประชาคม มมส ควรรู้ : https://citly.me/juKr8

🔹 แบบประเมินผลโครงการฯ ครั้งที่ 4 : https://citly.me/jNxvL

🔻 ติดตามข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ที่ เว็บไซต์ https://autonomy.msu.ac.th

Comments are closed.