ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรและนิสิต เข 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร 
Read more
🔵 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ 
Read more
เอกสารเผยแพร่ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เส 
Read more
🔵 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ 
Read more
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมส่งประเ 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรแ 
Read more
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมส่งประเ 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย 
Read more