ข่าวประชาสัมพันธ์

🟢 การประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พ 
Read more
🟢 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรและนิสิต  
Read more
ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00- 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรและนิสิต เข 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร 
Read more
🔵 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ 
Read more
เอกสารเผยแพร่ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เส 
Read more
🔵 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ 
Read more