ข่าววีดิทัศน์


Read more
 นำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาส 
Read more
 มมส ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง)  
Read more

Read more
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาล 
Read more
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Read more
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำก 
Read more
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เส้นทางมห 
Read more
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เส้นทางมห 
Read more
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสา 
Read more