Author: ธานินทร์ หงษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร 
Read more
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำก 
Read more
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เส้นทางมห 
Read more
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เส้นทางมห 
Read more
🔵 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ 
Read more
เอกสารเผยแพร่ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เส 
Read more
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสา 
Read more
🔵 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ 
Read more