แผนการดำเนินงานการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

1

Comments are closed.