สรุปข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น ที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565)

สรุปข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น ที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รูปแบบออนไลน์

Comments are closed.