สรุปข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

สรุปข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

Comments are closed.