สรุปการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … (เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)

Comments are closed.