มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … (เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) ครั้งที่ 3

🟢 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรและนิสิต เข้าร่วม “การประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …” เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3

🔵 ในวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสิกขาลัย (ชั้น 3) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) “ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กำหนดอนาคตมหาวิทยาลัย”

⭕ สามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex : https://msu-th.webex.com/msu-th/j.php?MTID=mc408b14175df606785246ca86abba08f หรือ https://citly.me/Td0bO

🔸 ศึกษาข้อมูล (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : https://citly.me/AUILY
🔸 ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ : https://citly.me/4ptY5
🔸 ถาม-ตอบ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประชาคม มมส ควรรู้ : https://citly.me/juKr8
🔸 สรุปข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 : https://citly.me/6oFvN

🔹 แบบประเมินผลโครงการ : https://citly.me/wqYWA

🔻 ติดตามข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ที่ เว็บไซต์ https://autonomy.msu.ac.th

 

 

Comments are closed.