มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรและนิสิต เข้าร่วม “การประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …” เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรและนิสิต เข้าร่วม “การประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …” เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1

ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม **ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กำหนดอนาคตมหาวิทยาลัย**

สามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex : https://msu-th.webex.com/msu-th/j.php?MTID=mb08cd09fb3c599cd429c669479e81dd7 หรือ http://gg.gg/12ozem

ศึกษาข้อมูล (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://qr.page/g/3zIHohjf1Oz

ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ได้ที่ https://qr.page/g/4WkVVKaotT0

กรุณาส่งแบบประเมินผลโครงการ : http://gg.gg/12ozcj

ติดตามข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ที่ เว็บไซต์ https://autonomy.msu.ac.th

Comments are closed.