มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 3

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตของบุคลากรและนิสิต ภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : อนาคตและความท้าทาย” ณ ห้องประชุม B-412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ และนางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ และอาจารย์ อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้เพื่อเปิดเวทีเสวนาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถามในประเด็นต่างๆ อาทิ สิทธิประโยชน์/สวัสดิการต่างๆที่จะได้รับ, อัตราเงินเดือน/เงินชดเชย/กองทุน การประเมินผลการปฏิบัติงาน(เกณฑ์ประเมิน) ,ความก้าวหน้า (การเลื่อนตำแหน่ง/การทำผลงานทางวิชาการ) ,การเปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสีย ด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากร (จากเดิม : มหาวิทยาลัยของรัฐ/ปรับสถานภาพ : มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐฯ) ,สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต ,สวัสดิการนิสิต/ทุนการศึกษา,สิทธิที่นิสิตได้รับแตกต่างจากเดิมหรือไม่อย่างไร และนิสิตกับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

สำหรับการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งต่อไปสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โทรศัพท์ 0-4375-4315 หรือ โทรศัพท์ (หมายเลขภายใน) 1229, 1279

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php?hotnewsid=10284

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Comments are closed.