มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “มองอนาคตการบริหารจัดการ มมส กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ณ ห้องประชุม SC3-410 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “มองอนาคตการบริหารจัดการ มมส กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดยมีอาจารย์ อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดำเนินรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php?hotnewsid=10252

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
วิดีโอ / ตัดต่อ : นายอธิษฐ์ เชิญขวัญชัย
เสียงบรรยาย : นายอธิษฐ์ เชิญขวัญชัย
ผลิตโดย : งานข่าว กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.