มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “มองอนาคตการบริหารจัดการ มมส กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ณ ห้องประชุม SC3-410 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “มองอนาคตการบริหารจัดการ มมส กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดยมีอาจารย์ อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้เพื่อเปิดเวทีเสวนาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถามในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในอนาคต

สำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “คุณภาพชีวิตของบุคลากรและนิสิต ภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม SC3-410 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php?hotnewsid=10252

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Comments are closed.