มมส ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่ 4)

มมส ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่ 4)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 4 (สำหรับประชาคมภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามและ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ศิษย์เก่า สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสาระสำคัญของ(ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 92 มาตรา ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆนำไปปรับแก้ไข ให้ร่างพระราชบัญญัติฯ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกมิติ เตรียมพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อไป

การประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่ 4) (สำหรับประชาคมภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) มี รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริกา โพธิรุกข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และนายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมเสนอสาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ มี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ เป็นผู้ดำเนินรายการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ที่ เว็บไซต์ https://autonomy.msu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.msu.ac.th/รายละเอียดข่าว/?hid=10398

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Comments are closed.