มมส ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่3)

มมส ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่3)

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …” เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสิกขาลัย (ชั้น 3) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม มี รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริกา โพธิรุกข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สิน นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้นำเสนอสาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ มี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ เป็นผู้ดำเนินรายการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยได้จัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้แก่ประชาคมของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ จำนวน 3 ครั้ง ในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว จำนวน 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 28 และ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อสาระสําคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวนทั้งสิ้น 92 มาตรา โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งในรูปแบบ ออนไซต์และออนไลน์ เพื่อรวบรวมประเด็นสาระสําคัญที่ควรนําไปปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้คํานึงถึงประโยชน์ของประชาคมใน มหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้มากที่สุด

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ที่ เว็บไซต์ https://autonomy.msu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php?hotnewsid=10372

ภาพ : อภิราม ทามแก้ว /นายภูริทัต บำรุงเอื้อและนายชยุต สังข์ทอง นิสิตฝึกประสบการณ์
ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Comments are closed.