มมส ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่2)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุม “การประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … ” เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม SC3-410 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริกา โพธิรุกข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สิน นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้นำเสนอสาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ มี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ เป็นผู้ดำเนินรายการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อสาระสําคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวนทั้งสิ้น 92 มาตรา โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งในรูปแบบ ออนไซต์และออนไลน์ เพื่อรวบรวมประเด็นสาระสําคัญที่ควรนําไปปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้คํานึงถึงประโยชน์ของประชาคมใน มหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้มากที่สุด

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 จัดช่วงเดือนมกราคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐต่อไป สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ที่ เว็บไซต์ https://autonomy.msu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php?hotnewsid=10305

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Comments are closed.