มมส ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่ 1)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุม “การประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …” เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้นำเสนอสาระสำคัญของ(ร่าง)พระราชบัญญัติฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ เป็นผู้ดำเนินรายการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการดําเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยได้จัดทํา (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา สําหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อสาระสําคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวนทั้งสิ้น 92 มาตรา โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งในรูปแบบ ออนไซต์และออนไลน์ เพื่อรวบรวมประเด็นสาระสําคัญที่ควรนําไปปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้คํานึงถึงประโยชน์ของประชาคมใน มหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้มากที่สุด

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม SC3 – 410 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐต่อไป สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ที่ เว็บไซต์ https://autonomy.msu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php?hotnewsid=10298

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Comments are closed.