มมส ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) เตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มมส ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) เตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะกรรมการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานที่ประชุม มีคณะกรรมการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐฯ คณะกรรมการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์ และประชาพิจารณ์ การปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้าร่วมจำนวน 25 คน
ทั้งนี้เพื่อร่วมรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปี พ.ศ.2565-2566 และร่วมพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … (ฉบับปรับแก้ไข ครั้งที่ 1)  รวมทั้ง พิจารณาปฏิทินแผนการดำเนินงานการเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปี พ.ศ.2566-2567 ซึ่งมติที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาในการจัดประชุมนำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … (ฉบับปรับแก้ไข ครั้งที่ 1) ต่อประชาคมเพื่อรับทราบ ภายในเดือนกรกฎาคม นี้ ตลอดจน เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อไป
ทั้งนี้ สามารถติดตามการดำเนินงานในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ที่ เว็บไซต์ https://autonomy.msu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10626
Comments are closed.