มมส ประชุมดำเนินการประชาสัมพันธ์และประชาพิจารณ์ (ร่าง) ปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์และประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เป็นประธานในการประชุมฯ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริกา โพธิรุกข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สิน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายเตรียมการสู่การปรับเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัย ของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นั้น ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ…..(มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565

ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพดังกล่าว เป็นเรื่องที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง ภายในและภายนอก ดังนั้น ให้การเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ประชาคมได้มีส่วนร่วมในการรับฟังแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …

ขอเชิญบุคลการ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาข้อมูล และร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ที่เว็บไซต์ https://autonomy.msu.ac.th และ เพจ facebook “มมส เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

ภาพ/ข่าว : จารุภาภัทร บุตรสิมมา

Comments are closed.