มมส จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

วันที่ 21 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เส้นทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม SC3-410 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พร้อมทั้งเปิดเวทีเสวนาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถามในประเด็นต่างๆ ในการเตรียมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php?hotnewsid=10163

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
วิดีโอ / ตัดต่อ : นายอธิษฐ์ เชิญขวัญชัย
เสียงบรรยาย : นายอธิษฐ์ เชิญขวัญชัย
ผลิตโดย : งานข่าว กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.