มมส จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการเป็นวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อความมีอิสระในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 29 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 9 แห่ง

วันที่ 21 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เส้นทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม SC3-410 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์อรรถพงศ์ กาวาฬ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดยมีอาจารย์ อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาทิ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3,854 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พร้อมทั้งเปิดเวทีเสวนาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถามในประเด็นต่างๆ ในการเตรียมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php?hotnewsid=10163

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Comments are closed.