มมส จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย”

วันที่ 21 กันยายน 2563 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุBackend Editorกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พร้อมรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นจากประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษา ที่ผ่านเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ภายในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย รับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันอุดมศึกษากับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมตอบคำถาม

จากนั้นรับฟังการเสวนาในหัวข้อ เรื่อง การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดียุทธศาสตร์โดยรวม บริหารการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน กฎหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินรายการโดยอาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมจำนวนทั้งสิ้น 450 คน ณ ห้องประชุม SC 3-410 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MahasarakhamUni&set=a.4122375047777035

Comments are closed.