ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม SC3-410 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายในงานจัดให้มีเวทีเสนา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถามในประเด็นต่างๆ ในการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ที่ http://gg.gg/127uh1 (ภายในวันที่ 19 กันยายน 2565)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคามเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โทรศัพท์ 0 4375 4315 (หมายภายใน 1229, 1279)13:57 14/9/2565

 

Comments are closed.