ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐฯ และคณะกรรมการดำเนินการจัดประชาสัมพันธ์และประชาพิจารณ์ฯ ซึ่งเนื้อหาการประชุมเป็นการหารือพิจารณายกร่าง พ.ร.บ.ฯ จำนวน 94 มาตรา และพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์และจัดประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ ร่าง พ.ร.บ.ฯ เพื่อจักได้นำข้อมูลเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาต่อไป

Comments are closed.