ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐฯ และคณะกรรมการดำเนินการจัดประชาสัมพันธ์และประชาพิจารณ์ฯ ซึ่งเนื้อหาการประชุมเป็นการหารือพิจารณายกร่าง พ.ร.บ.ฯ และพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์และจัดประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ ร่าง พ.ร.บ.ฯ เพื่อจักได้นำข้อมูลเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาต่อไป

Comments are closed.