ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการการดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์และประชาพิจารณ์การปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมหารือการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และจัดประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …. ในการเตรียมปรับเปลี่ยนสถานภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยร่วมหารือประเด็นการนำเสนอเนื้อหาด้านการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อและสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ การกำหนดรูปแบบจัดประชาพิจารณ์ ตลอดจนมอบหมายการดำเนินงานให้ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาคมได้รับทราบต่อไป

Comments are closed.