ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการการดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์และประชาพิจารณ์การปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมหารือการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งพิจารณาช่องทางการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …. ผ่านเว็บไซต์ http://autonomy.msu.ac.th ซึ่งกำหนดให้เป็นสื่อหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมหารือเนื้อหาต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาคม และติดตามการยกร่าง พ.ร.บ.ฯ เพื่อนำประเด็นที่น่าสนใจเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อไป

Comments are closed.