นำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … (ฉบับปรับปรุง หลังจากการรับฟังความคิดเห็นฯ)

นำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … (ฉบับปรับปรุง หลังจากการรับฟังความคิดเห็นฯ)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน การนำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … (ฉบับปรับปรุง หลังจากการรับฟังความคิดเห็น) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ บรรยายสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ พร้อมนำผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและประชาคมภายนอกเข้าร่วม ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,950 คน แบ่งเป็นรูปแบบออนไซต์ 699 คน แบบออนไลน์ 1,251 คน มีการแสดงความคิดเห็นรายมาตรา รวมจำนวน 28 มาตรา

การนำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับปรับปรุงฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมได้ร่วมรับทราบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับปรับปรุง หลังจากการรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อร่วมกันศึกษา และทำความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆของพระราชบัญญัติฉบับนี้ และรับทราบถึงลำดับขั้นตอนในกระบวนการหลังจากนี้ เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริกา โพธิรุกข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สิน นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมในเวทีนำเสนอ (ร่าง) พร้อม บรรยายลำดับขั้นตอนการเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ซึ่งภายหลังจากเวทีการนำเสนอในวันนี้ จะได้นำ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ฉบับปรับปรุงฯ เผยแพร่ให้ประชาคมได้รับทราบ และจัดทำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อไป

ติดตามข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ที่ เว็บไซต์ https://autonomy.msu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10645

ภาพ : อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

Comments are closed.