ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ฉบับปรับปรุง หลังจากการรับฟังความคิดเห็น)

🟢 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ฉบับปรับปรุง หลังจากการรับฟังความคิดเห็น)

🔵 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …(ฉบับปรับปรุง หลังจากการรับฟังความคิดเห็น)
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

⭕ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม https://citly.me/5IevV
⭕ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ (ฉบับปรับปรุงฯ) https://citly.me/YU4TS
⭕ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ https://citly.me/4Z9Fj
⭕ ตอบแบบประเมิน https://citly.me/tTupd
⭕ เว็บไซต์ มมส เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ https://autonomy.msu.ac.th

🔻 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โทรศัพท์ 0 4375 4315 หรือ โทรศัพท์ (หมายเลขภายใน) 1229, 1279

Comments are closed.