ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมส่งประเด็นคำถาม ในเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมส่งประเด็นคำถาม ในเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม SC3-410 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส่งประเด็นคำถาม : http://gg.gg/127o4e

Comments are closed.