การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ…

การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ...
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง - พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ…. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังนั้น ขอความร่วมมือจากบุคลากร นิสิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทนำ (มาตรา ๑ – ๖)
หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๗ -๑๙)
หมวด ๒ การดำเนินการ (มาตรา ๒๐ – ๔๘)
หมวด ๓ ประกันคุณภาพและการประเมิน (มาตรา ๔๙ – ๕๓)
หมวด ๔ การบัญชีและการตรวจสอบ (มาตรา ๕๔ – ๕๘)
หมวด ๕ กำกับและดูแล (มาตรา ๕๙ – ๖๐)
หมวด ๖ ตำแหน่งทางวิชาการ (มาตรา ๖๑ – ๖๖)
หมวด ๗ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ (มาตรา ๖๗ – ๗๔)
หมวด ๘ บทกำหนดโทษ (มาตรา ๗๕ – ๗๖)
บทเฉพาะกาล (มาตรา ๗๗ – ๙๒)