สรุปรายงาน การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2566) กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลภายนอก

สรุปรายงาน การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …

เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2566)

กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลภายนอก

Comments are closed.